فعالییت های اصلی شرکت

1) تهیه مواد اولیه، کالا، خدمات و دیگر نیازمندیهای اعضاء از داخل یا خارج از کشور

2) ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز اعضاء و کارکنان در زمینه های شغلی، فنی و تخصصی و نظایر آنها

3) ایجاد فروشگاه در حوزه عملیات و شعب یا دفاتر نمایندگی در داخل یا خارج و مشارکت در نمایشگاهها

4) همکاری با مسئولان، کارشناسان و بازرسان وزارت تعاون در انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی در زمینه های مورد نیاز

5) ایجاد درمانگاه، داروخانه، کتابخانه، مسجد، باشگاه ورزشی، نانوائی، رستوران و انواع آزمایشگاه ها برای استفاده اعضاء، تأمین وسایل توزیع گاز و برق و انجام خدمات توزیع کالا برای اعضاء.

6) انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت