پروژه های فعال

تأمین مواد غذایی شرکت فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا

 تأمین مواد غذایی، طبخ و توزیع غذای شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری

 تأمین مواد غذایی، طبخ و توزیع غذای شرکت فولاد سفید دشت

 اجاره مکانیزم های سنگین مورد نیاز جهت خدمات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فولاد مبارکه (راهبری ترابری فولاد سبا)

 اجاره مکانیزم های سنگین مورد نیاز جهت خدمات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فولاد مبارکه

 اجاره مکانیزم های سبک مورد نیاز جهت خدمات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فولاد مبارکه

 ترابری سنگین بیمارستان الزهرا (س)

 خرید قطعات و تجهیزات مراکز طبخ و خبازخانه شرکت فولاد مبارکه

راهبری مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی فردوس شرکت فولاد مبارکه

 ایاب و ذهاب شرکت صنایع هفتم تیر